Årsmøtereferat 2019

Årsmøtet i Eidsvoll Historielag ble holdt i Wergelands Hus torsdag 26. februar 2019 kl. 1900.

Torleif Hamre, Eidsvoll 1814 og lagets leder, Gunnar Gravdal Nerhus, ønsket velkommen og orienterte om at møtet denne kvelden var to-delt. I første del , i samarbeid med Eidsvoll 1814, var viet tingkulturen og Eidsivatinget ved Rolf Thon, leder av Eidsivatinget.no. Andre del av møtet var årsmøtet med årsberetning, regnskap og valg. 

Årsmøtet 2019

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.
Gunnar Gravdal Nerhus ble valgt til møteleder og Roald Haugen til referent.

Årsmelding 2018

Nerhus leste årsmeldingen som var som følger:

Eidsvoll Historielag hadde årsmøte 22. februar 2018 i Wergelands Hus.

Valgene på årsmøtet 2018 gav følgende resultat:

Leder:

Gunnar Gravdal Nerhus

Styremedlemmer:

Åse Lomsdalen, Haaken Eric Mathiesen, John Egeland, Ingeborg Skatvedt, Roald Haugen, Knut Engjom og Turid Opland

Revisorer:

Vigleik Sexe og Kjell Marstein

Valgkomite:

Guri Klauseie, Dagny Otterlei og Marit Sveen

Medlemstallet ved årskiftet 2018/2019: 248

Laget har hatt 5 styremøter:

Møter i regi av Historielaget eller i samarbeid med andre lag og foreninger:

22.2.18

Foredrag om gullfunnet på Stavi ved Ola Rønne i Wergelands Hus 

06.3.18 

Billedkåseri om utviklingen av Eidsvoll ved Benjamin Baraas i Kafe Henrik

12.4.18

Livskampen og eventyret. Tatere i norsk kulturhistorie ved Thor Gotaas på Føygir

03.6.18

Åpningen av Bygdetunet 2017. Salg av bøker og medlemsverving

26.8.18

Markedsdag i Lønntjernbråten

11.9.18

Lansering av bok om Arne Ekeland og Eidsvoll i Festiviteten

25.10.18

Sorenskriverembetet og tingstedet Eidsvoll ved tidligere sorenskriver Randi Haukebø

16.11., 22.11. og 29.11.18

Kurs om kulturminnevern ved Romerike Historielag i Historiens Hus på Skedsmo

8.12.18 og 9.12.18

Julemarked i Stallgården. Salg av bøker og medlemsverving

Årsregnskap 2018

Møteleder la fram årsregnskapet for Eidsvoll Historielag. Regnskapet var godkjent av lagets revisorer.

Årets underskudd skyldes primært mangelfull innbetaling og innkreving av kontingent, samt overholdelse av Romerike Historielags strenge bestemmelser om kontingent til dem. Møteleder redegjorde også for andre årsaker til underskuddet, samt at Styret nå har besluttet å legge regnskapsførselen over til Regnskapstjenester Eidsvoll AS.

For å bedre resultatet ble det spesielt pekt på bedret innkreving av årskontingent, ytterligere økning av medlemstallet, muligheten for smidigere innbetalingsregler til Romerike Historielag og økt salg av bøker.

Årsregnskapet ble deretter enstemmig godkjent.

Regnskapet for BokEidsvoll fra Regnskapstjenester Eidsvoll AS ble referert. Verdien av beholdningen av bøker er ajourført og gjeldende kostpris referert. Totalbeholdning av bøker er nå verdsatt til kr. 141 332, 56. Underskuddet er på kr. 7 361, 29.

Ellers ingen bemerkninger til dette regnskapet.

Kontingent          
Styrets forslag om å heve årskontingenten fra kr. 200 til kr. 250 ble enstemmig vedtatt.

Valg

Marit Sveen presenterte valgkomiteens innstillin som ble enstemmig bifalt:

Leder: Gunnar Gravdal Nerhus g.v. (2020)

Styremedlemmer:

Haaken Eric Mathiesen gj.v. (2021)

Ingeborg Skatvedt gj.v. (2021)

Roald Haugen gj.v. (2021)

Bjørn Hytjanstorp ny (2021)

John Egeland (2020)

Knut Engjom (2020)

Turid Opland (2020)

Revisorer:

Vigleik Sexe (2020)

Kjell Marstein (2020)

Valgkomite:

Dagny Otterlei (2020)

Marit Sveen (2021)

Torstein Owe (2022)

Forøvrig ingen innkommende saker.

Roald Haugen
referent

                                                                    *** 

 

 

Sist oppdatert 04.03.2019 kl. 16:28

Del denne siden med andre!