Årsmøtereferat 2018

Årsmøtet i Eidsvoll Historielag ble holdt i Wergelands Hus torsdag 22. februar 2018 kl. 1900.

Torleif Hamre, Eidsvoll 1814 og lagets leder, Gunnar Gravdal Nerhus, ønsket velkommen og orienterte om at møtet denne kvelden var to-delt. I første del , i samarbeid med Eidsvoll 1814, var viet det historiske gullfunnet på Stavi. Arkeolog Ola Rønne, Akershus fylkeskommune, gav så en presentasjon av funnet og satte det inn i samtidens europeiske historie. Andre del av møtet var årsmøtet med årsberetning, regnskap og valg. 

 Årsmøtet 2018

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.
Gunnar Gravdal Nerhus ble valgt til møteleder og Roald Haugen til referent.

Årsmelding 2017

Nerhus leste årsmeldingen som var som følger:

Eidsvoll Historielag hadde årsmøte 16. februar 2017 i Kafe Henrik.

Valgene på årsmøtet 2017 gav følgende resultat:

Leder:

Gunnar Gravdal Nerhus

Styremedlemmer:

Åse Lomsdalen, Haaken Eric Mathiesen, John Egeland, Ingeborg Skatvedt, Roald Haugen, Knut Engjom og Turid Opland

Revisorer:

Vigleik Sexe og Kjell Marstein

Valgkomite:

Marit Sveen, Guri Klauseie og Dagny Otterlei

Medlemstallet ved årskiftet 2017/2018: 236

Laget har hatt 5 styremøter:

5.1., 28.2., 29.5., 7.9., 14.11.   

Møter i regi av Historielaget eller i samarbeid med andre lag og foreninger:

25.1.17

Billedkåseri om Eidsvoll sentrum/Sundet v/Benjamin Baraas 

16.2.17 

Bård Frydenlund, ny direktør ved Eidsvoll 1814, presenterte seg selv og fortalte om planene Eidsvoll 1814 hadde fremover

11.5.17

Den skogfinske bosettingen v/Arvid Garsjømoen

4.6.17

Åpningen av Bygdetunet 2017

20.6.17

Vandring fra Bergli til bygdeborgen på Bårstadkampen v/Jan Tore og Odd Gundersen

27.8.17

Markedsdag i Lønntjernbråten

9.9.17

Stor 1000årsmarkering i og ved Eidsvoll kirke

10.9.17

Vandring i Pilegrimsleden fra Eidsvollbygningen til Eidsvoll kirke v/John Egeland

21.9.17

Orientering om utgravingen ved Eidsvoll kirke og Tingvoll v/Frode Iversen

9.12.17 og 10.12.17

Julemarked i Stallgården

Regnskap

Møteleder la fram årsregnskapet for Eidsvoll Historielag. Regnskapet var godkjent av lagets revisorer, men bemerket under møtet at de hadde registrert et misforhold mellom antall medlemmer som har betalt kontingent og antall medlemmer det er betalt inn kontingent  for til Romerike Historielag og til Landslaget for Lokalhistorie. Møteleder lovet at Styret skulle se på dette. Årsregnskapet ble deretter enstemmig godkjent.

Regnskapet for BokEidsvoll ble referert. Det ble bemerket at oppført verdi av beholdningen må vurderes nærmere, noe leder lovet at Styret skalle se nærmere på. Ellers ingen bemerkninger til dette regnskapet.

Kontingent          
Kontingenten ble foreslått holdt uforandret, det vil si kr. 200.- pr år.

Æresmedlem

Styret har besluttet å utnevne Arne Breen til æresmedlem i laget, noe som ble bifalt med akklamasjon.

Valg

Valgkomiteens leder, Marir Sveen, presenterte komiteens innstilling:

Leder: Gunnar Gravdal Nerhus (2019)

Styremedlemmer:

Åse Lomsdalen (2019)

Haaken Eric Mathiesen (2019)

Ingeborg Skatvedt (2019)

Roald Haugen (2019)

John Egeland (2020)

Knut Engjom (2020)

Turid Opland (2020)

Revisorer:

Vigleik Sexe (2020)

Kjell Marstein (2020)

Valgkomite:

Guri Klauseie (2019)

Dagny Otterlei (2020)

Marit Sveen (2021)

Valgkomiteens innstilling ble i sin helhet vedtatt med akklamasjon.

Forøvrig ingen innkommende saker.

Roald Haugen
referent

                                                                    *** 

 

 

Sist oppdatert 01.03.2018 kl. 16:34

Del denne siden med andre!